Ⱁ, ⱀⰵⱃⰰⰸⱆⰿⱀⰻ ⰻ ⱓⱃⱁⰴⰵ! Ⱂⱁⱃⰰⰴⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⰵ ⱄⱃⰰⰿⰻⱎ ⰴⰰ ⱄⰵ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎ ⰱⱏⰾⰳⰰⱃⰻⱀ ⰻ ⱀⰵ ⱍⰵⱅⰵⱎ, ⰻ ⱀⰵ ⰳⱁⰲⱁⱃⰻⱎ ⱀⰰ ⱄⰲⱁⱔ ⰵⰸⰻⰽ? Ⰻⰾⰻ ⰱⱏⰾⰳⰰⱃⰻⱅⰵ ⱀⰵ ⱄⰰ ⰱⰻⰾⰻ ⱄⰾⰰⰲⱀⰻ ⰻ ⱃⱃⱁⱍⱆⱅⰻ ⱃⱁ ⱌⱔⰾⰰⱅⰰ ⰸⰵⰿⱔ ⰻ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱃⱏⱅⰻ ⱄⰰ ⰲⰸⰻⰿⰰⰾⰻ ⰴⰰⱀⱏⰽ ⱁⱅ ⱄⰻⰾⱀⰻ ⱃⰻⰿⰾⱔⱀⰻ ⰻ ⱁⱅ ⰿⱏⰴⱃⰻ ⰳⱏⱃⱌⰻ. Ⱁⱅ ⱌⰵⰾⰻⱔ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀⱄⰽⰻ ⱃⱁⰴ ⱀⰰⰺ-ⱄⰾⰰⰲⱀⰻ ⱄⰰ ⰱⰻⰾⰻ ⰱⱏⰾⰳⰰⱃⰻⱅⰵ, ⱃⱏⱃⰲⱁ ⱅⰵ ⱄⰰ ⱄⰵ ⱀⰰⱃⰵⰽⰾⰻ ⱌⰰⱃⰵ, ⱃⱏⱃⰲⱁ ⱅⰵ ⱄⰰ ⰻⰿⰰⰾⰻ ⱃⰰⱅⱃⰻⰰⱃⱈ, ⱃⱏⱃⰲⱁ ⱅⰵ ⱄⰰ ⱄⰵ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⰾⰻ, ⱀⰰⰺ-ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰸⰵⰿⱔ ⱅⰵ ⰸⰰⰲⰾⰰⰴⰵⰾⰻ. Ⱅⰰⰽⰰ ⱁⱅ ⱌⰵⰾⰻⱔ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀⱄⰽⰻ ⱃⱁⰴ ⰱⰻⰾⰻ ⱀⰰⰺ-ⱄⰻⰾⱀⰻ ⰻ ⱀⰰⰺ-ⱃⱁⱍⰻⱅⰰⱀⰻ ⰻ ⱃⱏⱃⰲⰻⱅⰵ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀⱄⰽⰻ ⱄⰲⰵⱅⱌⰻ ⰻ ⱃⱃⱁⱄⰻⱔⰾⰻ ⱁⱅ ⰱⱏⰾⰳⰰⱃⱄⰽⰻⱔ ⱃⱁⰴ ⰻ ⰵⰸⰻⰽ...